Stary regulamin
Opinie o Ellectra na honeste.pl

Stary regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

I. Postanowienia ogólne.
1 Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej http://ellectra.com.pl, którą zarządza firma Ellectra, Tomasz Gruszka z siedzibą w Krośnie, przy ulicy Niepodległości 64, 38-400 Krosno, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna pod numerem 11861/2006, NIP 684-235-80-82, REGON 180125733.
2. Sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://ellectra.com.pl, adresu e-mail: kontakt@ellectra.com.pl oraz telefonicznie pod numerem 781 833 444.
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Słownik pojęć.
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Adres e-mail - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Formularz rejestracji - formularz pozwalający utworzyć Konto w Sklepie Internetowym.
3. Formularz zamówienia - formularz pozwalający złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pózn. zmianami).
5. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.
6. Kupujący/ Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
7. Produkt/Towar -  rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
8. Regulamin - niniejszy Regulamin.
9. Sklep Internetowy -Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://ellectra.com.pl
10. Sprzedawca / Usługodawca - Firma Ellectra, Tomasz Gruszka z siedzibą w Krośnie, przy ulicy Niepodległości 64, 38-400 Krosno, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 11861/2006.
11. Świadczenie usług droga elektroniczną -  wykonanie usługi, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą Ellectra, Tomasz Gruszka a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego skutkujące zawarciem umowy sprzedaży.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną.
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Usługi te obejmują:
a.) udostępnianie Usługobiorcy oferty Sklepu w celu zapoznania się z produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym,
b.) składanie Zamówień poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie Sklepu Internetowego,
c.) założenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza Rejestracji umożliwiającego założenie Konta.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a.) połączenie z siecią Internet,
b.) przeglądarka internetowa obsługująca CSS2 (ang. Cascading Style Sheets) - Internet Explorer od wersji 8, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Safari wersja 4 lub wyższa, Chrome,
c.) włączona obsługa JavaScript,
d.) włączona obsługa cookies,
e.) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, OsX, Android,
f.) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
g.) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 1024x768 px lub wyższa (zalecana 1280x800 px).
2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTP.
3. Usługobiorca powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
2. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie prawidłowych danych niezbędnych do założenia Konta.
3. Dane jakie należy podać przy wypełnianiu Formularza to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo, hasło.
4. Następnie naciskamy przycisk "kontynuuj".
5. W momencie naciśnięcia przycisku "kontynuuj" zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Usługa polegająca na złożeniu zamówienia poprzez Formularz zamówienia.
1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep, jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia i podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty e-mail, numer telefonu. W przypadku niepodania danych wymaganych przez Sklep zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
2. Etapy składania zamówień:
- wybrać produkt, jego kolor oraz ilość, a następnie dodać "do koszyka",
- w koszyku należy zdecydować czy dalej robimy zakupy naciskając przycisk" kontynuuj zakupy" lub przejść do sfinalizowania zamówienia przez przycisk "zamów",
- przy finalizacji zamówienia system poprosi nas o wybranie opcji zamówienia poprzez rejestracje w systemie (założenie konta) lub bez rejestracji w systemie,
- podać pełne dane adresowe, wybrać opcje dostawy, metody płatności.

VI. Środki i metody techniczne mające zastosowanie przy wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych
1. Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych do Formularza zamówienia, zanim złoży i potwierdzi zamówienie.
2. Korekty zamówienia można dokonywać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy kontakt@ellectra.com.pl lub telefonicznie pod numerem 781 833 444.
3. Kupujący ma prawo dokonywania zmian w złożonym zamówieniu do czasu skompletowania i nadania przesyłki z towarem.
4. Zmiany można dokonać poprzez:
a.) wysłanie wiadomości e-mail z odpowiednią korektą zamówienia na adres e-mail: kontakt@ellectra.com.pl
b.) telefonicznie pod numerem 781 833 444
5. Po dokonaniu korekty zamówienia, Usługodawca wysyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie wprowadzonych zmian w zamówieniu.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez:
a.) wysłanie Usługobiorcy na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia treści zawieranej umowy zatytułowanej "ELLECTRA" TOMASZ GRUSZKA - Zamówienie numer: .....") - dotyczy to zamówień składanych za pośrednictwem Formularza zamówień,
b.) wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
7. Treść zawieranej umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W przypadku umowy na czas nieoznaczony, Każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny.
3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta poprzez:
a) złożenie stosownego oświadczania woli w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ellectra.com.pl
b) złożenie stosownego oświadczenie woli w formie pisemnej na adres:
Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając Konto Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca:
a) dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
b) podejmuje działania blokujące korzystanie ze Sklepu przez innych Usługobiorców.
5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 781 833 444, drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ellectra.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
3. Usługobiorca powinien podać w reklamacji następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres pocztowy oraz adres e-mail,
c) opis problemu będący podstawą złożenia reklamacji od dnia jej otrzymania.
4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłania Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej na adres Usługobiorcy.


IX. Warunki Składania Zamówień

Realizacja zamówień
1. Zamówienia można składać przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, drogą mailową na adres: kontakt@ellectra.com.pl lub telefonicznie pod numerem 781 833 444.
2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Wszystkie zamówienia są realizowane i wysyłane wyłącznie na terenie kraju.
4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

Czas realizacji zamówienia
1. Na czas realizacji zamówienia składają się dwa elementy:
a.) czas przygotowania zamówienia do wysyłki,
b.) czas dostawy zamówienia.
2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to czas w którym towar jest sprawdzany i starannie pakowany.
3. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do chwili otrzymania zakupionego towaru przez Konsumenta i wynosi 5 dni roboczych.
4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Przesyłki listowe oraz paczki pocztowe nadawane są jako przesyłki najszybszej kategorii, zwane dalej "przesyłkami priorytetowymi".
6. Poczta Polska dostarcza przesyłki priorytetowe zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych.
7. Graniczną godziną nadania przesyłek priorytetowych w placówkach pocztowych na terenie całego kraju jest godzina urzędowania placówek pocztowych - nie później jednak niż godzina 15.
8. Przesyłki priorytetowe nadane po godzinie granicznej traktowane są jako nadane w dniu następnym.
9. W przypadku nieobecności Adresata, przesyłkę można odebrać w placówce pocztowej wskazanej przez Doręczyciela w pozostawionym "Awizo". Zazwyczaj jest to najbliższa placówka pocztowa w pobliżu domu Adresata.
10. Wszystkie przesyłki są rejestrowane i posiadają numer nadawczy, który Kupujący otrzymuję w mailu potwierdzającym wysłanie Zamówienia.
11. Na stronie internetowej Poczty Polskiej pod adresem http://sledzenie.poczta-polska.pl/ można na bieżąco śledzić na jakim etapie jest przesyłka.
12. W przypadku nieotrzymania przesyłki w terminie 14 dni od dnia jej nadania, Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę drogą e-mail na adres: kontakt@ellectra.com.pl lub telefonicznie pod numerem 781 833 444.
13. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
14. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Ceny
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT. Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług).
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Aktualne koszty wysyłki znajdują się na stronie sklepu "Wysyłka" jak i w niniejszym regulaminie.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
4. Do każdego produktu zakupionego w sklepie dołączamy paragon fiskalny lub rachunek dla firm.

Formy płatności
1. Płatne przy odbiorze - zapłata do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.
2. Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy - zapłata przed wysyłką towaru.
3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu transferuj.pl
4. Zapłata przy odbiorze osobistym.

Reklamacje z tytułu niewłaściwego wykonania obsługi płatności on-line
1. Reklamacje dotyczące płatności w serwisie transferuj.pl należy kierować do serwisu https://transferuj.pl za pomocą:
a.) formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej serwisu https://transferuj.pl/formularz.html
b.) telefonicznie pod numerami: +48 12 350 2 477, + 48 22 37 90 277, + 48 61 66 82 778.
2. Kupujący winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji, adres e-mail, identyfikator transakcji, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji oraz nazwę banku, na konto którego została skierowana płatność.

Koszt dostawy
1. Koszt przesyłki zawiera cenę znaczków pocztowych oraz koszt materiałów użytych do zapakowania przesyłki. Koszt przesyłki znajduje się na paragonie lub  na rachunku w pozycji "Koszty wysyłki".
2.Opłata za dostawę towaru jest zróżnicowana, a jej wysokość uzależniona jest od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. Koszty wysyłki są następujące:
a.) oświetlenia punktowe:
- przelew na konto - 12,00 złotych (paczka pocztowa priorytetowa),
- płatne przy odbiorze - za pobraniem - 16,00 złotych (paczka pocztowa priorytetowa pobraniowa)
b.)  listwy LED:
- gabaryt A ( listwy o dł. do 60 cm ) - przelew na konto - 15,00 złotych, płatne przy odbiorze (za pobraniem) - 20 złotych
- gabaryt B ( listwy o dł. powyżej 60 cm ) - przelew na konto - 18,00 złotych, płatne przy odbiorze (za pobraniem) - 20 złotych

Konto Bankowe
1. Dane konta: Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
2. Numer konta: 79 1050 1458 1000 0090 7365 0872
3. Nazwa Banku: ING Bank Śląski o/Krosno

Odbiór osobisty.
1. Odbiór osobisty możliwy jest na terenie Krosna ( woj. podkarpackie) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. tel. 781 833 444.

Reklamacje - Zasady ogólne
1. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłek i realizacji zamówienia Sklep przyjmuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@ellectra.com.pl, telefonicznie pod numerem 781 833 444 lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy:
     Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
4. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć dane adresowe oraz opis problemu.

Gwarancja
1. Producent, Firma Ellectra Tomasz Gruszka z siedzibą przy ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno gwarantuje sprawne działanie sprzedawanych przez siebie Towarów.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy.
4. Niektóre produkty posiadają gwarancję wodoszczelności na okres 24 miesięcy - informacja ta podana jest w opisie towaru.
5. Do każdego produktu dołączona jest pisemna karta gwarancyjna określająca warunki gwarancji.
6. Gwarancja nie obejmuje:
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać:
a.) imię i nazwisko Kupującego,
b.) nazwę towaru oraz datę zakupu,
c.) opis dostrzeżonej niezgodności towaru z umową,
d.) żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.
3. Zawiadomienia należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@ellectra.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar niezgodny z umową należy odesłac lub dostraczyć osobiście na adres: Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
1. Konsument, który  zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru Kupującemu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
5. Towar należy zwrócić na adres:
     Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Konsument pokrywa koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 3 marca2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

X. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
a.) nazwisko i imię usługobiorcy,
b.) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
c.) adres zamieszkania,
d.) numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
e.) adresy elektroniczne Usługobiorcy,
f.) adresy kontaktowe w serwisach społecznościowych np Facebook
3. Usługodawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

XI. Prawa Autorskie
1. Wszystkie fotografie, design, treść Regulaminu, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://ellectra.com.pl chronione są prawami autorskimi.
2. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie http://ellectra.com.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją umowy sprzedaży jest naruszeniem prawa autorskiego - Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 nr 90 poz.904)

XII. Zmiana Regulaminu
1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a.) zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
b.) zmiany form płatności,
c.) zmiany sposób dostawy,
2. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian. O zmianach w Regulaminie Sklepu, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Kupującym) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm) oraz inne właściwe przepisy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2012 roku.