Reklamacja Towaru
Opinie o Ellectra na honeste.pl

Reklamacja Towaru

Procedura rozpatrywania reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar bez wad.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.

Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
b) za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@ellectra.com.pl
c) telefonicznie pod numerem: 781 833 444, godziny pracy: poniedziałek - piątek – 9:00 - 18:00, sobota – 10:00 - 15:00

W ramach reklamacji z tytułu rękojmi, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wad. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę, kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru Konsumentowi. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania towaru kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego pkt. 10. W tym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli kupujący żądał wymiany towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, nazwę towaru, datę zakupu, datę wystąpienia wady, opis i rodzaj dostrzeżonej wady oraz żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno.

Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
a) Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
b) Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
c) Rzecznik konsumentów miejski lub powiatowy, szczegółowe informacje dostępne na stronie UOKiK
d) Organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, gdzie porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Konsumenci mogą również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  Europejska platforma ODR umożliwia konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online.