Regulamin
Opinie o Ellectra na honeste.pl

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

Regulamin Sklep Internetowego

http://ellectra.com.pl


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego http://ellectra.com.pl, który prowadzony jest Tomasz Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ellectra”, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w 38 - 400 Krosno, ul. Niepodległości 64, NIP: 684 235 80 82, REGON: 180125733, adres poczty elektronicznej: kontakt@ellectra.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 781 833 444.

Adres korespondencyjny/Obsługa Reklamacji:
Tomasz Gruszka „Ellectra”
ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno

Adres poczty elektronicznej: kontakt@ellectra.com.pl
Telefon komórkowy: 781 833 444 (opłata wg stawki operatora)
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 9:00 - 18:00, sobota – 10:00-15:00

2. Słownik pojęć:

Formularz rejestracji – formularz pozwalający utworzyć Konto w Sklepie internetowym.

Formularz zamówienia – formularz pozwalający złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Sklep internetowy – sklep prowadzony pod adresem elektronicznym http://ellectra.com.pl

Sprzedawca/Usługodawca/Administrator Danych – Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 684 235 80 82, numer REGON:180125733, adres poczty elektronicznej: kontakt@ellectra.com.pl, numer telefonu: 781 833 444.

Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności zobowiązany jest do:
a) nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną,
b) na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
a) prowadzenie Konta Usługobiorcy,
b) składanie zamówień poprzez Formularz zamówienia,
c) usługa „Napisz recenzję”,
d) usługa „Lista życzeń”.

§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a) komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne,
b) połączenie z siecią Internet,
c) aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail),
d) włączona obsługa JavaScript, Flash,
e) włączona obsługa plików Cookies,
f) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 , 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
g) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
h) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 1024x768 pikseli lub wyższa (zalecana 1280x800 pikseli).

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie w przypadku poczty elektronicznej – aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png..

3. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTP.

4. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4
Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

§ 5
Pliki Cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer. Pliki „Cookies” ułatwiają poruszanie się po stronie Sklepu oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Usługobiorcy i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” nie uszkadzają urządzenia końcowego Usługobiorcy oraz nie mają wpływu na zmianę jego ustawień konfiguracyjnych zarówno oprogramowania jak i w urządzeniu końcowym. Mechanizm działania plików „Cookies” można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików „Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 6
Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Załóż Konto”, jaka dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu a następnie wypełnić Formularz rejestracji, podając:

Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

Twój adres: adres, miasto, kod pocztowy, kraj, region/województwo imię, nazwisko, e-mail, telefon.

Twoje hasło: hasło, powtórz hasło.

2. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 1 należy kliknąć na ikonę „Kontynuuj”. Na stronie Sklepu internetowego pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone, a Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie założenia Konta. Założenie Konta możliwe jest również podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

§ 7
Usługa polegająca za złożeniu zamówienia za pomocą
Formularza zamówienia

1. Składając zamówienie za pośrednictwem Formularza zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić zakup klikając na ikonę „Do koszyka”. Usługobiorca ma do wyboru następujące opcje:
a) kontynuować zakupy klikając na ikonę „Kontynuuj zakupy”,
b) usunąć produkt z koszyka,
c) dokonać przeliczenia zawartości koszyka klikając na ikonę „Aktualizuj”,
d) sfinalizować zakup klikając na ikonę „Zamów”.

2. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, poprzez wybór następujących wariantów:
a) logowanie do posiadanego Konta w Sklepie internetowym („Zaloguj się”),
b) rejestracja i założenie Konta w Sklepie internetowym („Załóż nowe Konto”),
c) złożenie zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia („Nie chcę zakładać Konta”).

3. Aby złożyć zamówienie przy pomocy Formularza zamówienia należy podać dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, fax (pole niewymagane), firma (pole niewymagane), adres: ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, region/województwo, kliknąć na ikonę ”Kontynuuj”.

4. Następnie wybieramy sposób dostawy i metody płatności. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

§ 8
Usługa „Napisz recenzję”

1. W celu dodania komentarza do wybranego produktu należy wybrać określony produkt, następnie kliknąć na karcie produktu w zakładkę „Napisz recenzję”, gdzie zostaje wyświetlony formularz, w którym należy podać następujące informacje:
a) Twoje imię,
b) W okienku „Twoja recenzja” wpisać tekst komentarza,
c) Dokonać oceny,
d) Przepisać kod z obrazka wygenerowany automatycznie przez system Sklepu,
e) Kliknąć na ikonę „Kontynuuj”.

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu pojawia się informacja, iż komentarz został przesłany do Sklepu i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez administratora. Usługa „Napisz recenzję” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 9
Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia zanim potwierdzi i złoży zamówienie. Modyfikacji, lub korekty zamówienia można również dokonać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@ellectra.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 781 833 444. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji wprowadzonych danych, o których mowa w pkt. 2, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian w złożonym zamówieniu.

§ 10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można składać telefonicznie pod numerem: 781 833 444 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ellectra.com.pl

2. Składana reklamacja powinna zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 11
Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres: kontakt@ellectra.com.pl lub pisemnie na adres: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając Konto Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz gdy podejmuje działania blokujące korzystanie ze Sklepu przez innych Usługobiorców.

4. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 12
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

3. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

4. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 13
Sposoby i Terminy płatności

1. Sklep udostępnia następujące formy płatności:
a) przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy,
b) płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu www.transferuj.pl,
c) płatność za pobraniem – zapłata do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem można dokonać na następujący rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI o/KROSNO - 79 1050 1458 1000 0090 7365 0872
Tomasz Gruszka „Ellectra”
ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

3. W przypadku wyboru „przelew tradycyjny” oraz „płatności elektroniczne”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru "płatność za pobraniem", płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 14
Sposoby, Terminy, Koszty dostawy

1. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany w trakcie składania zamówienia przez Konsumenta. Koszt wysyłki jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy w czasie składania zamówienia.

2. W przypadku płatności „przelew tradycyjny” oraz „płatności elektroniczne”, Towar wysyłany jest po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca przekazuje Towar firmie kurierskiej, która realizuje dostawę w terminie 1-5 dni roboczych od dnia ich wydania.

3. W przypadku płatności „pobranie pocztowe” termin dostawy Towaru rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca przekazuje Towar firmie kurierskiej, która realizuje dostawę w terminie 1-5 dni roboczych od dnia ich wydania.

4. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są następujące:
a) Oświetlenia punktowe:
- przelew na konto - 12,00 złotych (paczka pocztowa priorytetowa),
- płatne przy odbiorze - za pobraniem - 16,00 złotych (paczka priorytetowa pobraniowa)
b)  listwy LED:
- gabaryt A ( listwy o dł. do 60 cm ) - przelew na konto - 15,00 złotych, płatne przy odbiorze (za pobraniem) - 20 złotych
- gabaryt B ( listwy o dł. powyżej 60 cm ) - przelew na konto - 18,00 złotych, płatne przy odbiorze (za pobraniem) - 20 złotych

§ 15
Reklamacja Towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.

2. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno
b) za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@ellectra.com.pl
c) telefonicznie pod numerem: 781 833 444

3. W ramach reklamacji z tytułu rękojmi, Konsument może:
a) złożyć oświadcznie o obniżeniu ceny,
b) złożyć oświadcznie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,
c) żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
d) żądać usunięcia wady.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wad. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, nazwę Towaru, datę zakupu, datę wystąpienia wady, opis i rodzaj dostrzeżonej wady oraz żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno

§ 16
Gwarancja

1. Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją. Informacja o czasie trwania gwarancji znajduje się w opisie danego Produktu na stronie Sklepu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 17
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 oraz pkt. 8 niniejszego regulaminu. Do zachowania tego terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ellectra.com.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiacego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Towar prosimy odesłać na adres Sprzedawcy: Tomasz Gruszka „Ellectra”, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 18
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
a) Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
b) Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
c) Rzecznik konsumentów miejski lub powiatowy, szczegółowe informacje dostępne na stronie UOKiK http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
d) Organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, gdzie porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

2. Konsumenci mogą również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  Europejska platforma ODR umożliwia konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online.

§ 19
Dane Osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Gruszka. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Przedmiotem przetwarzania i gromadzenia danych osobowych Usługobiorców są takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres dostawy, numer telefonu. Dane osobowe są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

3. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe po zalogowaniu się do Konta i żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@ellectra.com.pl

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej, zmiany sposobów, kosztów dostawy a także w przypadku przebudowy strony Sklepu internetowego mającej wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem poczty e-mail, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta ze skutkiem natychmiastowym.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego http://ellectra.com.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: "Ellectra" Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno, adres e-mail: kontakt@ellectra.com.pl numer telefonu: 781 833 444

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.